Get Adobe Flash player

เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์


พระครูเกษมสุทธิคุณ

 

 

 

บทสวดชยปริตร (มหากา) 

 

บทสวดมนต์ ชยปริตร พร้อมคำแปล

บทสวดมนต์ ชยปริตร มีเนื้อความกล่าวถึงการสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าเปี่ยมไปด้วยความเป็นเลิศ แล้วขอให้สัจวาจานั้นคุ้มครองผู้สวดให้พบพานสุขสวัสดี

มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง 
ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา

พระโลกนาถผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ ทรงบำเพ็ญบารมีครบถ้วนเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ ทรงบรรลุพระสัมโพธญาณอันยอดเยี่ยม ด้วยสัจวาจานี้ ขอข้าพเจ้ามีความสวัสดีทุกเมื่อ

ชะยันโตโพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน 
เอวัง อะหัง วิชะโยโหมิ ชะยามิ ชะยะมังคะเล

ขอข้าพเจ้าจงชนะ เหมือนพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่เคารพรักของเจ้าศากยะทรงชนะ ณ ควงไม้โพธิ์ ขอข้าพเจ้าจงชนะ ได้รับชัยมงคลเถิด

อะปะราชิตะ ปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร 
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ

ขอให้ข้าพเจ้าบรรลุถึงความเป็นเลิศ เบิกบานใจ เหมือนพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมอันประเสริฐ เบิกบานพระทัยเหนือบัลลังก์แห่งชัยชนะ ณ พ่างพื้นปฐพีอันประเสริฐเลิศแผ่นดิน เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง 
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ

เป็นฤกษ์ดี มงคลดี ยามรุ่งดี ยามตื่นดี ขณะดี ครู่ดี ทานที่ถวายแก่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ เป็นทานดี

ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง 
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา 
ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมและความตั้งใจ เป็นสิ่งที่ดี เมื่อทำความดีแล้ว ย่อมได้รับผลดี

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม

ขอจงมีสรรพมงคล ขอปวงเทวดาจงคุ้มครอง ขอข้าพเจ้าจงมีความสวัสดีด้วยพุทธานุภาพทั้งปวง

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม

ขอจงมีสรรพมงคล ขอปวงเทวดาจงคุ้มครอง ขอข้าพเจ้าจงมีความสวัสดีด้วยธรรมานุภาพทั้งปวง

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม

ขอจงมีสรรพมงคล ขอปวงเทวดาจงคุ้มครอง ขอข้าพเจ้าจงมีความสวัสดีด้วยสังฆานุภาพทั้งปวงเสมอ

 ที่มาเนื้อหา: https://goodlifeupdate.com/healthy-mind/dhamma/7625.html 

 

 

 

วัดพลมานีย์ เลขที่ 22 หมู่ 2 ถนน ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02 738 0840 Email : watphonmanilatkrabang@gmail.com
© 2019 วัดพลมานีย์