Get Adobe Flash player

เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์


พระครูเกษมสุทธิคุณ

 

 

 

บทสวดแผ่เมตตา

 

บทสวดแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย

สัพเพ สัตตา
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพพะยาปัชฌา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ 
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ 
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

  ที่มาเนื้อหา: http://www.summacheeva.org/index_dhamma_mercy.htm 

 

 

 

วัดพลมานีย์ เลขที่ 22 หมู่ 2 ถนน ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02 738 0840 Email : watphonmanilatkrabang@gmail.com
© 2019 วัดพลมานีย์