Get Adobe Flash player

เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์


พระครูเกษมสุทธิคุณ

 

 

 

บทสวดนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

 

บดสวดนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

เป็นการรำลึกถึงพระพุทธคุณเบื้องต้นก่อนสวดมนต์ บูชาพระ หรือทำพิธีการต่างๆ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา 
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) 
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
สังฆัง นะมามิ (กราบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  

คำขอขมาพระรัตนตรัย

อุกาสะ อัจจะโย โน ภันเต อัจจัคคะมา ยะถาพาเล ยะถามุฬเห 
ยะถาอะกุสะเล เย มะยัง กะรัมหา เอวัง ภันเต มะยัง อัจจะโย โน 
ปะฏิคคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามิ

คำกล่าวบูชาไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(ต่อไปพระผู้นำกล่าวรับว่า) 

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ 
สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา 
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย

พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต 
ธัมมะบูชา มหาปัญโญ 
สังฆะบูชา มหาโภคะวาโห 
ติโลกะนาถัง อภิปูชะยามิ

พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ 
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร 
ปูริสะทัมมสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ (กราบ) 
ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก 
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ (กราบ) 
สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ 
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา 
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย 
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ)

  ที่มาเนื้อหา: https://www.baanjomyut.com/pratripidok/kata/07.html 

 

 

 

วัดพลมานีย์ เลขที่ 22 หมู่ 2 ถนน ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02 738 0840 Email : watphonmanilatkrabang@gmail.com
© 2019 วัดพลมานีย์